1. چشم انداز

با استفاده از عوامل فني و  كاردانهاي فني بصورت بهينه در تمامي مراحل ايجاد بنا از برداشت ، تهيه نقشه هاي ساختماني،  نظارت ،اجرا و تعمير ونگهداري وانجام آزمايشات وكنترل هاي لازم در حدود صلاحيت هاي تعريف شده در راستاي اهداف مقررات ملي ساختمان به منظور اطمينان از ايمني ، بهداشت ، بهره دهي مناسب ، آسايش وصرفه اقتصادي واجرا وكنترل آن در جهت حمايت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمانها وفضا هاي شهري وابنيه ومستحدثات عمومي وحفظ وافزايش بهره وري ومنابع مواد وانرژي وسرمايه هاي ملي