با توجه به دستورالعمل وزارت راه وشهر سازی دوره های الزامی معماران تجربی بصورت متمرکز از تاریخ اول خرداد ماه برگزار می گردد ثبت نام ازطریق سازمانهای نظام کاردانی انجام می گردد