1. آيين نامه تشكيلات حرفه اي كاردانهاي فني ساختمان

در اجرای ماده 28 قانون نظام مهندسي  وكنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 مجلس شوراي اسلامي  ایران ، وزارت مسكن وشهر سازي آيين نامه تشكيلات حرفه اي كاردانهاي فني را طي پيشنهاد100/21538 مورخ 13/11/1376  به هيات وزيران ارائه وهيات وزيران تحت شماره 29253/ت 19295 ه در مورخ 9/7/1379 آنرا بتصويب رساند